သန့်ရှင်းသောမဲများနှင့်အတူ အနာဂတ်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်များကို ဖော်ထုတ်စို့

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

“သန့်ရှင်းသောမဲများနှင့်အတူ
အနာဂတ် ကိုယ်စားလှယ် အသစ်များကို ဖော်ထုတ်စို့”