ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ (မော်လမြိုင်မြို့နယ်) (အနှစ်ချုပ်)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ
(မော်လမြိုင်မြို့နယ်)(အနှစ်ချုပ်)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် #မော်လမြိုင် မြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ #မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင်
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် #ပါတီ နှင့် #ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနှစ်ချုပ်
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် #အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် #မော်လမြိုင်မြို့နယ် ၌ #တစ်သီးပုဂ္ဂလ (၁) ခု နှင့် #နိုင်ငံရေးပါတီ (၇) ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါမည်။
#ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၅) ဦး၊
#အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄) တွင် (၄) ဦး၊
#အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၅) တွင် (၅) ဦး၊
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) တွင် (၇) ဦး၊
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တွင် (၅) ဦး၊
စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၂၆) ဦး ကျား (၂၁) ဦး နှင့် မ (၅) ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။