ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ (ဘီးလင်းမြို့နယ် ) (အနှစ်ချုပ်)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ
(ဘီးလင်းမြို့နယ်)(အနှစ်ချုပ်)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် #ဘီးလင်း မြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ #မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် #ပါတီ နှင့် #ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနှစ်ချုပ်
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် #အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် #ဘီးလင်းမြို့နယ် ၌ #နိုင်ငံရေးပါတီ (၈) ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါမည်။
#ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၈) ဦး၊
#အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁၁) တွင် (၆) ဦး၊
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) တွင် (၆) ဦး၊
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တွင် (၇) ဦး၊
စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၂၇) ဦး ကျား (၂၀) ဦး နှင့် မ (၇) ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။