ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ (မုဒုံမြို့နယ် ) (အနှစ်ချုပ်)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ
(မုဒုံမြို့နယ်)(အနှစ်ချုပ်)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် #မုဒုံ မြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ #မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် #ပါတီ နှင့် #ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနှစ်ချုပ်
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် #အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် #မုဒုံမြို့နယ် ၌ #နိုင်ငံရေးပါတီ (၆) ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါမည်။
#ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၄) ဦး၊
#အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃) တွင် (၅) ဦး
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) တွင် (၅) ဦး၊
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တွင် (၄) ဦး၊
စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၁၈) ဦး ကျား (၁၆) ဦး နှင့် မ (၂) ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။