ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ (မွန်ပြည်နယ်) (အနှစ်ချုပ်)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်စားပွဲ
(မွန်ပြည်နယ်)(အနှစ်ချုပ်)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် #မွန်ပြည်နယ် ရှိ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ #မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင်
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် #ပါတီ နှင့် #ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနှစ်ချုပ်
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် #အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မွန်ပြည်နယ် ၌ #တစ်သီးပုဂ္ဂလ နှင့် #နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၆) ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါမည်။
#ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၅၅) ဦး၊
#အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် (၆၆) ဦး၊
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် (၁၁၆) ဦး၊
#ပြည်နယ်(တိုင်းရင်းသား) လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် (၂၀) ဦး
စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၂၅၇) ဦး ကျား (၂၀၀) ဦး နှင့် မ (၅၇) ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။