မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ အမည်စာရင်း •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလအတွင်း အငြင်းပွားမှုတွင်ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးသည် သက်ဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီများသို့ တိုင်ကြားလာပါက တိုင်ကြားသူနှင့်တိုင်ကြားခံရသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့ ပြေလည်မှုရရှိစေရန် ကူညီညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဥ်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ပါတီနှင့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် သက်ဆိုင်သူများအကြားတွင် အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းစဥ်လက်စွဲနှင့်အညီ အချိန်တိုအတွင်းလွယ်ကူလျှင်မြန်စွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင် ရန်ဖြစ်သည်။

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၀။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ အမည်စာရင်း
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ကာလအတွင်း အငြင်းပွားမှုတွင်ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးဦးသည် သက်ဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီများသို့ တိုင်ကြားလာပါက တိုင်ကြားသူနှင့်တိုင်ကြားခံရသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့ ပြေလည်မှုရရှိစေရန် ကူညီညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဥ်ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ပါတီနှင့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် သက်ဆိုင်သူများအကြားတွင် အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းစဥ်လက်စွဲနှင့်အညီ အချိန်တိုအတွင်းလွယ်ကူလျှင်မြန်စွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင် ရန်ဖြစ်သည်။