မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီး၏ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲအသီးသီး၏ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ