မွန်ပြည်နယ်၌ အနိုင်ရရှိသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျား/မ အချိုး

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ်၌ အနိုင်ရရှိသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ကျား/မ အချိုး
…………………………………………………………
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မွန်ပြည်နယ်တွင် အနိုင်ရရှိသော
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကျား (၁၆)ဦး၊ မ (၆)ဦး စုစုပေါင်း (၂၂)ဦး အနက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ကျား(၇)ဦး၊ မ(၃)ဦး နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ကျား(၉)ဦး၊ မ(၃)ဦး တို့ ပါဝင်သည်။
ကျား (၇၂.၇၂%)
မ (၂၇.၂၈%)