မွန်ပြည်နယ်၌ အနိုင်ရရှိသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျား/မ အချိုး

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ်၌ အနိုင်ရရှိသော
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျား/မ အချိုး
…………………………………………………………
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မွန်ပြည်နယ်၏ လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၄၅)ဦးတွင်
ကျား (၃၃)ဦး နှင့် မ(၁၂)ဦး အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျား (၇၃.၃၃%)
မ (၂၆.၆၇%)