မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်) မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများ (အချိုး)

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်) မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အနိုင်ရရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများ (အချိုး)
…………………………………………………………
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်
မွန်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်) မဲဆန္ဒနယ်များ၌ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၁၃၆)ဦး ရွေးကောက်ခံ ယှဉ်ပြိုင်ကြရာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၁၇) ဦး နှင့် မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ (၆)ဦး
ပါတီ (၂)ခုမှ စုစုပေါင်း (၂၃)ဦး အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။