မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ အနိုင်ရရှိသော ကိုယ်စားလှယ်များကျား/မ အချိုး

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ အနိုင်ရရှိသော ကိုယ်စားလှယ်များ ကျား/မ အချိုး
…………………………………………………………
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် အနိုင်ရရှိသော
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂၃)ဦး အနက်
ကျား(၁၇)ဦး၊ မ(၆)ဦး တို့ ပါဝင်သည်။
ကျား (၇၃.၉၁%)
မ (၂၆.၀၉%)