မွန်ပြည်နယ်တွင် NLD (၃၁) နေရာနှင့် MUP (၁၁) နေရာ အနိုင်ရရှိ

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မွန်ပြည်နယ်တွင် NLD (၃၁) နေရာ နှင့် MUP (၁၁) နေရာအနိုင်ရရှိ
…………………………………………………………
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မွန်ပြည်နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) မှ (၃၁) ဦး နှင့် မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီမှ (၁၁) ဦးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
မွန်ပြည်နယ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များတွင် ကျား၊မ ပါဝင်မှုမှာ ကျား – ၃၁ ဦး (၇၃.၈၁%)
မ – ၁၁ ဦး (၂၇.၁၉%) ဖြစ်ပါသည်။
(တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များမပါဝင်သေးပါ)