မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ဆန္ဒမဲပေးခဲ့မှုများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြချက်

မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ဆန္ဒမဲပေးခဲ့မှုများ နှိုင်ယှဉ်ဖော်ပြချက်
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(၂၀၁၀) ပြည့်နှစ် နှင့် (၂၀၁၅) ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် #မွန်ပြည်နယ်၏
#ပြည်သူလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေများ
#အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေများ
#ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေများ (ခရိုင်အလိုက်)
#ပြည်နယ်(တိုင်းရင်းသား) လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေများ အလိုက် မဲဆန္ဒရှင်များ
#ဆန္ဒမဲပေးခဲ့မှု အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။