မည်သို့ပင်အဖြေထွက် ဒို့အမြဲလက်ခံလျက်ပြည်သူ့အကျိုးဖန်တီးတဲ့သူ ဒို့အားပေးကူ အေးချမ်းစွာပြီးစေရေး သင်ကိုယ်တိုင်ကစဖန်တီးပေး

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

” မည်သို့ပင်အဖြေထွက် ဒို့အမြဲလက်ခံလျက်
ပြည်သူ့အကျိုးဖန်တီးတဲ့သူ ဒို့အားပေးကူ
အေးချမ်းစွာပြီးစေရေး
သင်ကိုယ်တိုင်ကစဖန်တီးပေး ”