ပြည်နယ်ဂုဏ် မြင့်တင်ဖို့ ဆန္ဒမဲများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရေတွက်ကြပါစို့

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

“ပြည်နယ်ဂုဏ် မြင့်တင်ဖို့
ဆန္ဒမဲများကို မှန်မှန်ကန်ကန်
ရေတွက်ကြပါစို့”