နိုင်ငံဂုဏ် တို့မြှင့်တင်ဤရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပင် အေးချမ်းစွာ ပြီးဆုံးရေး တို့ပါဝင်ပေး

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

” နိုင်ငံ့ဂုဏ် တို့မြှင့်တင်
ဤရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပင်
အေးချမ်းစွာပြီးဆုံးရေး တို့ပါဝင်ပေး ”