ငြိမ်းချမ်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ငြိမ်းချမ်းသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆီသို့ အားလုံးပါဝင်ဖန်တီးစို့

မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀ ။

NEI’s Election Info Desk

” ငြိမ်းချမ်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည်
ငြိမ်းချမ်းသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆီသို့
အားလုံးပါဝင် ဖန်တီးစို့ ”